Wienerberger jobs
Wienerberger jobs

Informacije o poslovanju

U ovom delu možete pronaći članke koji su vezani za poslovanje kompanije Wienerberger doo Kanjiža
 
 

Opšti uslovi poslovanja kompanije Wienerberger

Ovi Opšti uslovi poslovanja kompanije stupaju na snagu sa danom 03.01.2022. i važe od spomenutog datuma do otkazivanja. Stupanjem na snagu ovih Opštih uslova poslovanja kompanije stavljaju se u celosti van snage raniji Opšti uslovi poslovanja kompanije. Opšti uslovi poslovanja su sastavni deo svakog pravnog posla zaključenog između Prodavca i Kupaca, ukoliko posebnim ugovorom nije drugačije ugovoreno.

 

Opšti uslovi poslovanja kompanije

 

Wienerberger d.o.o. Kanjiža, sa sedištem u Kanjiži (u daljem tekstu Prodavac)

 

1.    Pod robom u smislu ovih opštih uslova, smatra se celokupan asortiman proizvoda koji Prodavac plasira na tržište. Odredbe opštih uslova primjenjuju se i na robu izrađenu po posebnim narudžbama kupca. Pod robom izrađenom po posebnim narudžbama podrazumeva se roba koja se po svojim karakteristikama, naprimer: načinu izrade, dimenzijama, boji i sl., razlikuje od robe predviđene programom prodaje Prodavca.

 

2.    Proizvodi obuhvaćeni pojmom robe iz ovih opštih uslova odgovaraju SRPS EN standardima ili za pojedine proizvode važe proizvođačke specifikacije Prodavca. Prodavac zadržava pravo izmene tehničkih karakteristika proizvoda i broja komada na paletama.

 

3.    Cene proizvoda su saglasne važećim cenama iz cenovnika (izvozno ocarinjeno) i uslovima prodaje utvrđenim na paritetu franko utovareno u prevozno sredstvo u krugu fabrike koje važe na dan isporuke, a u slučaju avansne uplate na dan prispeća uplate, ukoliko cena posebnim ugovorom nije drugačije ugovorena. Prodavac zadržava pravo izmene cena i uslova prodaje uz obavezu blagovremenog obaveštavanja kupca o tome (rok za obaveštenje stalnog kupca o promeni cenovnika i Opštih uslova prodaje ne može biti kraći od 5 dana pre stupanja na snagu novih cena i Opštih uslova prodaje).

 

4.    Ponuda od strane Prodavca je učinjena kada ponuđeni primi na osnovu svoje narudžbe ispostavljen predračun koji sadrži tačan naziv, količinu, cenu i ukupnu vrednost naručenog proizvoda. Prodavac je vezan svojom ponudom prema pojedinačnom kupcu do isteka opcije predračuna. Slanje kataloga, prospekata, cenovnika i drugih obaveštenja, te oglasi objavljeni u sredstvima javnog informisanja ili na neki drugi način, ne predstavljaju ponudu za sklapanje ugovora već samo poziv da se učini ponuda pod objavljenim uslovima.

 

5.    Ponuda – predračun se smatra prihvaćenim kada Prodavac u roku naznačenom na predračunu sačinjenom po važećem cenovniku i uslovima plaćanja, primi narudžbu ili izjavu kupca o prihvatu ponude, avansnu uplatu i ovlaštenje za utovar robe poslano poštom, faksom ili u elektronskom obliku. Prijem narudžbenice i ovlašćenja za utovar robe smatra se izvšnom narudžbom. Po izvšenoj isporuci, Prodavac najkasnije u roku od dva radna dana ispostavlja račun. Kupac je dužan izvršiti isplatu vrednosti isporučene robe u roku naznačenom na računu, a u slučaju zakašnjenja sa plaćanjem Prodavac ima pravo zaračunati zakonsku zateznu kamatu.

 

6.    Svi proizvodi od pečene gline se isporučuju pakovani na nepovratnim drvenim paletama, povezani plastičnom trakom i slog je prekriven termoskupljajućom folijom. Celokupan asortiman koji Prodavac prodaje isporučuje se franko utovareno u prevozno sredstvo u krugu fabrike. Kupac, odnosno ovlašćeni predstavnik kupca se obavezuje u prisustvu Prodavca pregledati na uobičajni način robu namenjenu za isporuku, neposredno pre utovara u prevozno sredstvo, te odmah saopštiti svoje primedbe zbog vidljivih nedostataka, u protivnom gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada. Prodavac obavlja utovar robe, bez preuzimanja odgovornosti za raspored robe i opterećenje vozila po instrukcijama kupca ili ovlašćenog predstavnika kupca, na prevozno sredstvo koje osigurava kupac, savesno i u skladu sa pravilima struke i običajima, kao i svojstvima robe koja se utovara. Nakon izvršenog utovara robe u prevozno sredstvo smatra se da je roba isporučena i sav rizik od gubitka ili oštećenja robe prelazi na kupca.

 

7.    Kad se nakon izvršene isporuke, a po prijemu robe od strane kupca ustanovi neki nedostatak na robi koji se nije mogao ustanoviti uobičajnim pregledom prilikom preuzimanja robe, kupac je dužan odmah o tom nedostatku pismeno obavestiti Prodavca uz prikaz računa o kupovini. Radi korektnog rešavanja reklamacije na kvalitet primljene robe, kupac je dužan odvojiti i čuvati onu količinu robe na kojima je nedostatak uočen do izlaska komisije Prodavca na lice mesta. O planiranoj poseti komisije za rešavanje reklamacije, kupac će blagovremeno biti pismeno obavešten. U slučaju osnovanosti reklamacije kupca, Prodavac se obavezuje da će u razumnom roku obeštetiti kupca. Prigovori na nedostatke robe će se rešavati primenom važećih nacionalnih standarda koji važe u zemlji Prodavca, za karakteristike proizvoda od pečene gline i za pokrivanje krovova crepom.

 

8.    Prodavac obezbeđuje 33 godine garancije za crepove od gline za preklopno polaganje iz svog proizvodnog programa shodno uslovima iz garantnog lista koji izdaje Prodavac na zahtev potrošača. Garancija važi za sledeće karakteristike crepova: za otpornost pri savijanju (prema SRPS EN 538), vodonepropusnost (prema SRPS EN 539-1), otpornost na mraz (prema SRPS EN-2) i na tačnost geometrijskih karakteristika (prema SRPS EN 1204). Garancija se odnosi na crepove proizvedene od 01.09.2006. godine.

 

9.    Prodavac ima pravo da odbije isporuku robe kupcu u slučaju da kupac na dan narudžbe dostavljene Prodavcu, ima dospeo neplaćeni dug u bilo kojem iznosu prema Prodavcu ili prema nekoj od članica grupacije u okviru koje Prodavac deluje kao jedna od članica. Pod članicama grupacije iz prethodnog stava smatraju se sledeći privredni subjekti: 1. Wienerberger International N.V.; 2. Wienerberger Roof Asset Management GmbH; 3. Wienerberger Osterreich GmbH; 4. Wienerberger zRt.; 5. Wienerberger s.r.o.;  6. Cihelna Kinsky, spol. s r. o.; 7. Wienerberger eurostroj, spol. s r. o.; 8. Silike keramika, spol. s r.o; 9. Wienerberger s.r.o.; 10. Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.; 11. Handel Ceramika Budowlana Sp. z o.o.; 12. Wienerberger d.o.o.;  13. Wienerberger-Cetera d.d. u likvidaciji; 14. Wienerberger d.o.o. Sarajevo; 15. Wienerberger Opekarna Ormož d.o.o.; 16. Opekarna Pragersko d.o.o.; 17. Wienerberger Backa d.o.o; 18. WIENERBERGER S.R.L.; 19. Wienerberger TOV; 20. Semmelrock International GmbH; 21. Semmelrock Baustoffindustrie GmbH; 22. Semmelrock Stein + Design GmbH; 23. Semmelrock Stein + Design GmbH & CoKG; 24.Semmelrock Industriebeteiligungsverwaltung GmbH; 25. Semmelrock Stein & Design Kft.; 26. SEMMELROCK STEIN + DESIGN Dlazby s.r.o.; 27. Semmelrock Stein & Design d.o.o.; 28. Semmelrock Stein & Design Sp. z o.o.; 29. Semmelrock Stein + Design S.R.L.; 30. Semmelrock Tlakovci d.o.o.; 31. Semmelrock Stein + Design Dlazby s.r.o.; 32. Semmelrock Stein und Design EOOD; 33. Wienerberger GmbH; 34. Schlagmann Beteiligungs GmbH; 35. Schlagmann Poroton GmbH & Co KG; 36. Schlagmann Poroton Vertriebs GmbH; 37. Tongruben Verwaltungs GmbH; 38. Argeton GmbH; 39. Wienerberger Deutschland Service GmbH; 40. RM 2964 Vermogensverwaltungs GmbH; 41. MR Erwerbs GmbH & Co. KG; 42. Redbloc Elemente GmbH; 43. Redbloc Systems Deutschland GmbH; 44. Ammonit Vermogensverwaltungs GmbH; 45. Ammonit GmbH & Co. KG; 46. Wienerberger S.p.A.; 47. Fornaci Giuliane S.r.l. (u likvidaciji); 48. Wienerberger NV; 49. Wienerberger Asset Management NV; 50. Deva-Kort NV; 51.TV Vanheede-Wienerberger; 52. Wienerberger B.V.; 53. Van Hesteren & Janssens B.V.; 54. KDB Baukeramik Vertriebs-GMBH; 55. BrickTrading Holland B.V.; 56. German Brick Trading B.V.; 57. Aberson B.V.; 58. Aberson SmartBuild BV; 59. DEKO Beheer BV; 60. Bricks BV; 61. Bricks GBMH; 62. Deko Industrieel BV; 63. Deko Mobiele Steenzagerij BV; 64. Deko Produkten BV; 65. Deko Solutions BV; 66. Deko Steenzagerij BV; 67. Steinzentrale Nord Leeuwis GmbH; 68. Wienerberger Limited; 69. Galileo Brick Limited (u likvidaciji); 70. Chelwood Group Unlimited (u likvidaciji); 71. The Brick Business Limited (u likvidaciji); 72. Sandtoft Roof Tiles Limited; 73. BDP Holdings Limited; 74. Building Product Design Limited; 75. Glidevale Limited; 76. Passivent Limited; 77. Kingfisher Louvre Systems Limited; 78. Z-Led Limited; 79. Willan Building Services Limited; 80. Glidevale Building and Products Limited; 81. BPD Manufacturing Solutions Limited; 82. Co2nserve Limited; 83. Protect Membranes Limited; 84. Richmond GmbH; 85. WIENERBERGER PARTICIPATIONS SAS; 86. WIENERBERGER SAS; 87. Briqueterie de Rouffach SAS; 88. Egernsund Wienerberger A/S; 89. Wienerberger AS; 90. Vesterled Teglvaerk A/S; 91. Helligso Teglvaerk A/S; 92. Egernsund Tegl a.m.b.a.; 93. A/S Bachmanns Teglvaerk; 94. General Shale Brick Inc.; 95. General Shale Building Materials, Inc.; 96. Columbus Brick Inc.; 97. Watsontown Brick Company; 98. Pipelife Jet Stream, Inc.; 99. Arriscraft Canada Inc.; 100. Arriscraft Canada Acquisitions Ltd.; 101. Wienerberger EOOD; 102. Uspeh AD; 103. Wienerberger OY AB; 104.  Wienerberger AS; 105. UAB Wienerberger Statybine Keramika; 106. Wienerberger India Private Limited; 107. WBI Industries Private Limited; 108. PIPELIFE International GmbH; 109. PIPELIFE Austria GmbH & Co KG; 110. PIPELIFE Austria GmbH; 111. Pipelife Belgium NV; 112. Pipelife Bulgaria EOOD; 113. Pipelife Czech s r.o.; 114. PIPELIFE Deutschland Asset Management GmbH; 115. PIPELIFE Deutschland GmbH & Co. KG Bad Zwischenahn; 116. PIPELIFE Deutschland Verwaltungs-GmbH Bad Zwischenahn; 117. Pipelife Eesti AS; 118. Pipelife Finland OY; 119. Talokaivo Oy; 120. Pipelife France SNC; 121.  Pipelife Hellas S.A.; 122. PIPELIFE-HRVATSKA cijevni sustavi d.o.o.; 123. Pipelife Hungaria Kft.; 124. QUALITY PLASTICS HOLDINGS LTD; 125. PIPELIFE IRELAND LTD; 126. Kenfern Investments Ltd (u likvidaciji); 127. Pipelife UK Ltd; 128. Pipelife Latvia SIA; 129.  Pipelife Nederland B.V.; 130. Pipelife Finance B.V.; 131. Inter Act B.V.; 132. Inter ACT industrial automation B.V.; 133. TeleControlNet B.V.; 134. Inter Act GmbH.; 135. Pipelife Norge AS; 136. Pipelife Polska S.A.; 137. Pipelife Romania S.R.L.; 138. Pipelife Serbia d.o.o.; 139.  Pipelife RUS LLC; 140. Pipelife Hafab AB; 141. Pipelife Nordic AB; 142.  Pipelife Sverige AB; 143. Isoterm AB; 144. Pipelife Slovenija d.o.o.; 145. Pipelife Slovakia s r.o.; 146. Arili Plastik Sanayii A.S.; 147. Preflexibel Invest NV; 148. Preflexibel NV; 149. Preflexibel France SAS; 150. Preflex France SAS; 151. Reddy S.A.; 152. Wienerberger Dach Beteiligungs GmbH; 153.  WIBRA Tondachziegel Beteiligungs-GmbH; 154. Tondach Beteiligungs GmbH; 155. Tondach Gleinstatten GmbH; 156. Wienerberger doo Kanjiza; 157. Wienerberger DOOEL Vinica; 158. TONDACH Ingatlanhasznosito Zrt.; 159. TONDACH ROMANIA SRL; 160. Wienerberger Anteilsverwaltung GmbH; 161. Tondach Holding GmbH; 162. Wienerberger Industriebeteiligungsverwaltung GmbH; 163. Wienerberger Finance Service B.V.; 164. Wienerberger Finanz Service GmbH; 165. Wienerberger West European Holding GmbH; 166. Dryfix GmbH; 167. Interbran Baustoff GmbH; 168.  German Perlite Ltd.; 169. Wienerberger Gamma Asset Management GmbH; 170.  Steinzeug-Keramo GmbH; 171. Steinzeug - Keramo NV; 172.  Keramo-Wienerberger Immo NV; 173. SOCIETA DEL GRES S.p.A.; 174. Steinzeug Keramo s.r.o.; 175. Steinzeug - Keramo SARL; 176. Steinzeug-Keramo Sp. z.o.o.; 177. IGM Ciglana d.o.o. u likvidaciji; 178. OOO Wienerberger Kirpisch; 179. OOO Wienerberger Kurkaschi.

 

10.  Za sve što nije previđeno Opštim uslovima važe odredbe Zakona o obligacionim odnosima Republike Srbije.

 

 

Wienerberger doo Kanjiža - Opšti uslovi nabavke

 

 

Ovaj dokument se primenjuje u cilju regulisanja odnosa između kompanije Wienerberger doo Kanjiža (u daljem tekstu: kupac) i dobavljača opreme,rezervnih delova, repromaterijala , trgovačke robe i usluge ( u daljem tekstu:Predmeti nabavke).Primenjuje se na isporuke ka lokacijama kupca (proizvodne lokacije, skladišta).

1. Primena

Ovaj dokument se primenjuje u cilju regulisanja odnosa između kompanije Wienerberger doo Kanjiža (u daljem tekstu: kupac) i dobavljača opreme,rezervnih delova, repromaterijala , trgovačke robe i usluge ( u daljem tekstu:Predmeti nabavke).Primenjuje se na isporuke ka lokacijama kupca (proizvodne lokacije, skladišta).

Dokument definiše i objedinjuje sva uzajamna prava i obaveze dobavljača i kupca u pogledu logistike, kvaliteta, nabavke i ostalih relevantnih procesa. Kupac i dobavljač dodatne aspekte saradnje mogu regulisati posebnim dokumentima/aneksima.

Sve informacije koje se odnose na saradnju kupca i dobavljača a razmenjuju se radi dostavljanja ponude ili u druge svrhe, smatraju se poverljivim (osim ukoliko nije precizirano drugačije ili zakonski ne mogu biti smatrane poverljivim informacija) i ne smeju se prenositi trećim licima bez pisane dozvole kupca. U slučaju potrebe, kupac može zahtevati od dobavljača potpisivanje zasebnog ugovora o poverljivosti informacija.

2. Etičke norme

Kupac svoje poslovanje vrši strogo u skladu sa važećim zakonskim propisima i visokim standardima etike. Kupac ima isti zahtev od svojih dobavljača i svi dobavljači moraju da se ponašaju u skladu sa Kodeksom ponašanja Wienerberger CBME. U slučaju nepoštovanja zakonske regulative ili pomenutog Kodeksa , podrazumeva se automatski prestanak saradnje sa postojećim, odnosno prestanak komunikacije sa potencijalnim dobavljačem.

3. Prikupljanje ponuda i cene

Kupac prikuplja ponude od dobavljača na osnovu dostavljenog Zahteva za ponudom, koji su kreirani od strane Odeljenja nabavke i dostavljeni su elektronski ili putem faxa u pismenoj formi.Kupac se zalaže za otvorenu finansijsku politiku, tako da su dobavljači dužni da na zahtev kupca u okviru ponude dostave i strukturu troškova ponuđene robe. Radi mogućnosti izbora između modela isporuke ponuda dobavljača treba da sadrži više pariteta isporuke EXW i DAP….. (relevantni su poslednji validni pariteti Međunarodne trgovinske komore-INCOTERMS 2010.) pri čemu kupac trenutkom prihvatanja ponude obaveštava dobavljača o odabranom paritetu.Dostavljene ponude moraju da budu sa rokom važnosti najmanje 30 dana od datuma izdavanja.U slučaju da na ponudi dobavljača nije naznačen rok važnosi ponude primenjuju se odredbe Opšti uslovi nabavke. Kupac prihvata ponudu dobavljača slanjem pojedinačne ili zbirne narudžbenice.Narudžbenice su ispostavljene od strane Odeljenja nabavke u pisanoj formi i dostavljeni su dobavljačima elektronski ili faxom.Novi dobavljači su u obavezi da nakon prihvatanja ponude od strane kupca dostavi sve neophodne identifikacione podatke (rešenje o PIB-u, matični broj, delatnost, karton deponovanih potpisa i ostale dokumente koje kupac zatraži) za potrebe verifikacije dobavljača i otvaranje naloga dobavljača u svom informacionom sistemu.Svi dobavljač imaju obavezu da obaveste kupca o svakoj promeni relevantnih identifikacionih podataka (naziv, sedište, pravni oblik, zakonski zastupnici, promena računa kod poslovnih banaka, promena delatnosti i td.) u roku od tri dana od dana nastupanja promene. Dobavljač je takođe u obavezi da obavesti kupca o promeni poslovnog imena koje nastaje dodavanjem oznake “u restrukturiranju”, “u likvidaciji”, i svim ostalim promenama koje su od značaja za kupca u roku od tri dana od dana nastupanja izmene. U suprotnom dobavljač je u obavezi da nadoknadi kupcu eventualno nastalu štetu.

4. Uslovi plaćanja

Rok za plaćanje, obaveza prema dobavljaču iznosi 30 dana od trenutka isporuke robe na adresu dobavljača. Dobavljači imaju slobodu da ponude rabat za plaćanje u roku kraćem od 30 dana, pri čemu kupac donese odluku o prihvatanju ili odbijanju rabata u skladu sa svojim poslovnim prioritetima. Za dobavljače iz Srbije sa kojima je indeksirana cena izražena u evrima, devizni kurs po kome se vrši plaćanje jeste srednji kurs Narodne Banke Srbije na dan fakturisanja.

5. Projekcije, narudžbine i isporuke

Kupac u cilju preciziranja komercijalnih uslova saradnje, dobavljaču može dostaviti mesečne, kvartalne ili godišnje projekcije količina repromaterijala. Projekcije koje kupac dostavlja su informativnog tipa i ne obavezuju kupca na slanje narudžbina koje odgovaraju projektovanim količinama. Ponuda dobavljača koja se daje nakon dostavljenih projekcija podrazumeva sposobnost dobavljača da proizvede i isporuči celokupne količine koje su dostavljene projekcijom . Kupac ima obavezu povlačenja količina koje se nalaze na zvaničnim narudžbinama pri čemu zadržava pravo izmene svojih terminskih narudžbina ili pomeranje termina isporuke ukoliko je to uslovljeno promenama u proizvodnom procesu. Kupac je u obavezi da svako naručivanje materijala bude praćeno narudžbinom u pisanoj formi i prihvata isporuke koje proističu isključivo iz takvih naurudžbina. Narudžbenicom kupac precizira sve neophodne detalje u vezi cena,mesta isporuke, lokacije isporuke i količine traženih materijala. Isporuke dogovorene usmenim putem ili od strane neovlašćenih lica nisu obavezujuće za kupca. Kupac narudžbinu šalje elektronski ili putem faksa u slučaju ne-funkcionisanja internet veze. Dobavljač je dužan da kupcu dostavi e- mail adrese za dostavljanje narudžbina, u suprotnom kupac šalje narudžbine na e-mail adrese koje su korišćene od strane dobavljača za dostavljanje ponuda i uspostavljanje kontakta sa kupcem. Kupac dobavljačima može da šalje mesečne i terminske narudžbine sa planskim količinama za naredni mesec i nedeljne terminske narudžbine sa fiksnim terminom isporuke u toku meseca. Dobavljači su u obavezi da daju pismenu potvrdu narudžbine u roku od dva dana od dana plasiranja narudžbine. Dobavljač se obavezuje da vrši isporuke u zahtevanoj količini, u zahtevanom roku, zahtevanog kvaliteta i na zahtevanu lokaciju,prema instrukcijama kupca. Kupac zadržava pravo da odbije sve isporuke koji ne odgovaraju dostavljenom terminu isporuke. U slučaju kašnjenja koje prouzrokuje zastoj u proizvodnji kupca, dobavljač je dužan da nakodnadi štetu kupcu prema kalkulaciji štete koju će kupac dostaviti dobavljaču. Dobavljač je u obavezi da se pridržava rokova isporuke koji su predviđeni ponudom i prihvaćene su od strane kupca. U cilju obezbeđivanja kontinuiteta proizvodnog procesa kupca, dobavljač i kupac mogu ugovoriti sigurnosne zalihe robe, koje dobavljač mora da drži na sopstvenom lageru.Potreba i nivo sigurnosne zalihe moraju biti precizirani i regulisani posebnim dokumentom između prodavca i kupca. Za robe EU preferencijalnog porekla ili zemalja sa kojima Republika Srbija ima bilateralne sporazume, u obavezi su da dostave dokaz o poreklu robe. Za fakture čiji je iznos manji od 6000 €, dobavljač je u obavezi da obezbedi Deklaraciju o preferencijalnom poreklu robe. Za fakture čiji je iznos veći od 6000 €, dobavljač je u obavezi da obezbedi EUR1 obrazac. Ukoliko dobavljač propusti da dostavi dokaz o poreklu robe, u obavezi je da nadoknadi sve troškove koje kupac ima radi izmirenja obaveza prema carinskim organima Republike Srbije. Kupac se obavezuje da dobavljaču dostavi dokaz o visini troškova koje je dobavljač u obavezi da nadoknadi. Kupac ne zahteva ali očekuje od dobavljača spremnost za rad u sistemu konsignacionog skladišta.Kupac od dobavljača ne zahteva, ali se preporučuje predlaganje rabatne skale u zavisnosti od obima prometa.

6. Sertifikacija

Dobavljači su u obavezi da na zahtev kupca dostave validne sertifikate Odeljenju nabavke , a Odeljenje nabavke je u obavezi da vodi evidenciju sertifikata i proveri njihovu validnost.

7. Dostavljanje uzoraka

Za verifikaciju uzoraka dobavljač se obavezuje da izvrši isporuku uzoraka u svojoj organizaciji i na svoj trošak. Na bazi dostavljenih uzoraka nabavno odeljenje obaveštava dobavljača o odluci da li su uzorci prihvaćeni ili ne. U slučaju prihvatanja uzoraka, kupac ih tretira kao referentne uzorke za potrebe kontrole kvaliteta. Dobavljač zajedno sa uzorcima dostavlja i sve neophodne tehničke listove, sigurnosne listove i ostalu dokumentaciju koju zahtevaju pravni propisi ili kupac. Za sve uzorke koje naručuje kupac, dobavljač je dužan da unapred dostavi carinske tarifne brojeve radi provere carinskog statusa repromaterijala. Celokupno tehničko znanje koje dobavljač razvija u cilju ostvarivanja saradnje sa kupcem (tehnički crteži, modeli, specifikacije, testovi i td.), dužan je da dostavi na zahtev Kupcu.

8. Logistički zahtevi

Svi materijali moraju biti spakovani na način koji obezbeđuje sigurnost u transportu i prilikom utovara/istovara. Sve troškove koji nastanu usled neadekvatnog pakovanja, kao i eventualne kazne nadležnih inspekcija zbog neadekvatnog označavanja pakovanja-ambalaže i upravljanja ambalažnim otpadom snosi dobavljač. Uz svaku isporuku dobavljač dostavlja kupcu odgovarajuću otpremnicu i fakturu. Otpremnica i faktura mogu se ispostaviti zbirno, za sve proizvode koji čine integralnu isporuku. Identifikacioni list koji sadrži šifru, naziv, jedinicu mere, naziv dobavljača i zemlju porekla isporučenog proizvoda, dobavljač mora da postavi na pogodan način direktno na ambalažu svakog isporučenog proizvoda (ili paketu istovrsnih proizvoda), tako da ne može doći do razdvajanja, cepanja ili brisanja. Ukoliko dogovoreni uslovi isporuke podrazumevaju ulazak dobavljača i njegovih vozila u krug fabrike, dobavljač je u obavezi da poštuje sva vidno istaknuta pravila kupca, kao i pravila koja su definisana pravilnicima i procedurama kupca (kupac je u obavezi da dobavljača unapred obavesti o svim relevantnim pravilnicima i procedurama koje mora poštovati na prostoru kupca, prvenstveno o pravilnicima vezanim za zaštitu bezbednosti i zdravlja na radu. Dobavljač je dužan da poštuje termin dostave i istovara materijala koji je dostavljen od strane relevantnih sektora kupca.

9. Garancija i prijemna kontrola

Dobavljač garantuje da je sva isporučena roba u skladu sa zahtevima kupca i važećim zakonskim propisima i relevantnim međunarodnim regulativama za šta je u obavezi da poseduje važeće sertifikate i ateste i da dostavi na zahtev kupca. Kupac za pojedine materijale može zahtevati dodatne potvrde od dobavljača, što je u tom slučaju predmet posebnog dokumenta. Garancija se odnosi na kvalitet i funcionalnost isporučene robe ,da odgovaraju svim parametrima koji su naznačeni na pratećim dokumentima.Kupac obavlja kvalitativnu i kvantitativnu kontrolu prilikom prijema robe.Postupci prijema robe i kontrola kvaliteta isporučene robe regulisani su sa posebnim pravilnikom kupca.Ukoliko se prilikom pregleda i prijema robe utvrdi neslaganje stanja na otpremnici ili dostavnici dobavljača sa stvarnim stanjem isporučene robe, sastavlja se zapisnik o primljenoj količini robe koju potpisuje magacioner i prisutni isporučilac robe.Zapisnik se sastavlja u tri primerka od kojih dva zadržava magacioner, a jedan primerak daje isporučiocu robe. U slučaju pojave neusaglašenosti kvaliteta materijala sa zahtevima kupca, kupac zadržava pravo da odbije i reklamira isporuku u celosti ili delimično, pri čemu sastavlja zapisnik koji dostavlja dobavljaču i zahteva analizu uzroka reklamacije i definisanje korektivne i preventivne akcije.Reklamaciju na kvalitet robe kupac dostavlja dobavljaču u razumnom roku od trenutka prijema materijala a u slučaju skrivenih neusaglašenosti u obavezi je da reklamaciju izvrši u roku od godinu dana. Dobavljač je u obavezi da stav o reklamaciji dostavi u roku od 2 radna dana i da istu razreši u roku od narednih 7 dana , sa zamenom reklamiranog materijala ili dostavom knjižnog odobrenja (u zavisnosti od odluke kupca). U slučaju da dobavljač zahteva povrat reklamiranog materijala/proizvoda, trošak povrata pada na teret dobavljača.

10. Analiza dobavljača

Kupac zadržava pravo sprovođenja revizije sistema kvaliteta i poslovnih procesa postojećih i potencijalnih dobavljača, putem posete dobavljaču ili kroz analizu dokumenata i podataka dostavljenih od strane dobavljača. Dobavljač je u obavezi da kupcu omogući neometan pristup svim neophodnim podacima.

Revizija sistema kvaliteta i poslovnih procesa obavezna je za sve potencijalne dobavljače kupca. Na osnovu rezultata analize, kupac donosi odluku da li potencijalni dobavljač postaje odobreni dobavljač kupcu i ulazi na „Listu odobrenih dobavljača “.

11. Brisanje sa liste isporučioca

Dobavljač može biti izbrisan sa Liste odobrenih isporučioca u sledećim situacijama:

 • Neispunjavanje ugovornih obaveza
 • Finansijski problemi – rizik od stečaja i bankrotstva
 • Tehnički problemi ili problemi u proizvodnji

 

12. Viša sila i pravna nadležnost

U slučaju nastupa više sile koja ometa isporuke ka kupcu, dobavljač je dužan da o tome odmah obavesti kupca. Ukoliko okolnosti izazvane višom silom traju duže od 15 dana ili se očekuje da mogu trajati duže od 15 dana, kupac će obavestiti dobavljača o odluci o otkazivanju isporuke i prihvatanju novog termina isporuke.

Viša sila, u smislu ovog ugovora, obuhvata: postupke, propise i uredbe bilo kog državnog organa, prirodne katastrofe i druge razloge koji su nepredvidivi i van kontrole bilo koje strane, a koji delimično ili potpuno sprečavaju ispunjenje obaveza dobavjlača prema kupcu. Za sve eventualne sporove koji proisteknu iz saradnje između dobavljača i kupca nadelžan je sud u mestu sedišta kupca. Prava i obaveze predviđena ovim dokumentom primenjuju se dok traje saradnja između dobavljača i kupca.

12. Viša sila i pravna nadležnost

Svi detalji poslovno tehničke saradnje koji nisu obuhvaćeni ovim dokumentom, predmeti su posebnog pisanog dogovora između kupca i dobavljača. Posebnim dokumentima može da se reguliše sledeće oblasti saradnje:

 • Količinski i ostali rabati .
 • Posebne garancije.
 • Nivo sigurnosnih zaliha.
 • Posebni logistički zahtevi kupca.
 • Ostali specifični zahtevi kupca koji nisu obuhvaćeni ovim dokumentom.

Kupac se zalaže za izgradnju korektnog odnosa i saradnje sa svim dobavljačima. Eventualne nesuglasice i nesporazume rešavaju sporazumno i neposrednim dogovorom. Za eventualne sporove između kupca i dobavljača nadležan je stvarno i mesno nadležan sud kupca. Opšti uslovi nabavke obavezni su za sve dobavljače u lancu snabdevanja kupca i primenjuju se od dana potpisivanja dokumenta i traje do isteka saradnje između dobavljača i kupca. Dobavljač je u obavezi da dostavi kupcu potpisani primerak Opštih uslova nabavke. Uz ovaj dokument je priložen i Kodeks ponašanja dobavljača i čini sastavni deo dokumenta.

Kanjiža, 01.01.2017.

Wienerberger CBME Kodeks ponašanja dobavljača

Wienerberger CBME se obavezao na visoke standarde integriteta i održivosti i neguje politiku nulte tolerancije kada se radi o neetičkom poslovnom ponašanju, kao što su mito i korupcija. 
 

 

Wienerberger CBME se obavezao na visoke standarde integriteta i održivosti i neguje politiku nulte tolerancije kada se radi o neetičkom poslovnom ponašanju, kao što su mito i korupcija. Od svih naših dobavljača očekujemo da se pridržavaju sličnih standarda, te da svoje poslovanje vode u skladu sa poslovnom etikom.

Wienerberger CBME Kodeks ponašanja dobavljača

Wienerberger CBME se obavezao na visoke standarde integriteta i održivosti i neguje politiku nulte tolerancije kada se radi o neetičkom poslovnom ponašanju, kao što su mito i korupcija. Od svih naših dobavljača očekujemo da se pridržavaju sličnih standarda, te da svoje poslovanje vode u skladu sa poslovnom etikom.

Kao dobavljač treba da se pridržavate svih važećih zakona i propisa, zahteva iznetih u ovom Wienerberger CBME – Kodeksu ponašanja dobavljača i svojih ugovornih obaveza prema nama.

Iako se Kodeks ponašanja dobavljača odnosi samo na Wienerbergerove direktne dobavljače,  Wienerberger CBME podstiče te dobavljače da pozovu svoje isporučioce  da se pridržavaju njegovih uslova.

Radna snaga

Wienerberger CBME očekuje da se dobavljač pridržava, a što je minimum, svih važećih lokalnih zakona i propisa koji se odnose na radnu snagu i zapošljavanje, uključujući (ali ne ograničavajući se samo na to), minimalnu platu, maksimalno radno vreme, dane odmora, nadoknade, slobodu okupljanja, pravo na organizovanje i kolektivni ugovor.

Od dobavljača se očekuje da se prema svim zaposlenima ponaša pravično, etički, sa poštovanjem i dostojanstvom. Dobavljač treba da zaštiti svoje nameštenike od uznemiravanja i diskriminacije na radnom mestu, uključujući sve oblike seksualnog, fizičkog i psihičkog zlostavljanja.

Vi kao dobavljač naročito

 • ćete se prilikom zapošljavanja uzdržati od diskriminacije koja se odnosi na pol, starost, nacionalnost, versku pripadnost, etnološko poreklo, invaliditet, članstvo u sindikatu, seksualnu orijentaciju ili političku pripadnost;
 • ćete poštovati prava zaposlenih na slobodu okupljanja i kolektivni ugovor;
 • nećete tolerisati niti koristiti rad dece u bilo kojoj fazi vaših aktivnosti
 •  nećete koristiti bilo kakav prinudni rad ili nedobrovoljni rad zatvorenika i dozvolićete svim zaposlenima da po slobodnom izboru napuste svoj posao po isteku razumnog otkaznog roka;
 • ćete se pobrinuti da radno vreme, uključujući i prekovremeni rad, ne premaši važeća zakonska ograničenja;
 • ćete pošteno nagraditi zaposlene  i pridržavaćete se lokalnih propisa o platama i/ili kolektivnih ugovora.
 • nećete koristiti bilo kakav prinudni rad ili nedobrovoljni rad zatvorenika i dozvolićete svim zaposlenima da po slobodnom izboru napuste svoj posao po isteku razumnog otkaznog roka;
 • ćete se pobrinuti da radno vreme, uključujući i prekovremeni rad, ne premaši važeća zakonska ograničenja;
 • ćete pošteno nagraditi zaposlene  i pridržavaćete se lokalnih propisa o platama i/ili kolektivnih ugovora.

Zdravlje i bezbednost na radu, životna sredina

Wienerberger CBME svojim zaposlenima obezbeđuje bezbedno i zdravo radno mesto. Wienerberger CBME očekuje da zaštita  zaposlenih na radu bude proritet dobavljaču tokom svih značajnih aspekata njegovih aktivnosti.

Wienerberger CBME sprovodi svoje aktivnosti na ekološki prihvatljiv način i u skladu sa svim ekološkim zakonima i propisima. Wienerberger CBME očekuje da zaštita životne sredine bude proritet dobavljaču tokom svih značajnih aspekata njegovih aktivnosti.

U najmanju ruku dobavljač treba da se pridržava svih važećih zakona, propisa i standarda o zaštiti na radu i zaštiti životne sredine. Dobavljač treba da preduzme odgovarajuće korake, kao što su strategije, standardi, postupci, mere u nepredviđenim situacijama i sistemi menadžmenta, kako bi sprečio profesionalna obolenja i nesreće na radu i svojim nameštenicima obezbedio sigurno i zdravo radno mesto.

Dobavljač takođe treba da nastoji da umanji uticaj svojih aktivnosti i proizvoda na životnu sredinu i rad u odnosu na ukupni životni ciklus proizvoda i njegovu konstrukciju, istovremeno održavajući  njegovu konkurentnost.

Vi kao dobavljač posebno ćete

 • zvanično naimenovati kompetentno lice koje će sprovoditi programe zaštite na radu i programe zaštite životne sredine i njihova poboljšanja;
 • utemeljiti odgovarajuće organizacione strukture i procedure za efektivno upravljanje zdravstvenim, bezbednosnim i ekološkim rizicima;
 • obezbediti da svi zaposleni u dovoljnoj meri budu svesni tih rizika, kao i da budu odgovarajuće obučeni za primenu kontrolnih mera.

Usaglašenost materijala

U Wienerberger CBME mi smo odlučni da se pridržavamo regulatornih propisa i zahteva mušterija koji se odnose na zabranu i ograničavanje supstanci, uključujući opasne supstance i konfliktne materijale. Prema tome, dobavljači bi trebalo da garantuju da je roba isporučena za Wienerberger CBME u skladu sa zahtevima obuhvaćenim oblasti dejstva svih relevantnih propisa.

Vi kao dobavljač posebno ćete

 • primeniti strategiju koja se odnosi na konfliktne materijale i sa odgovarajućom pažnjom istražiti poreklo tih materijala;
 • blagovremeno odgovoriti na  Wienerbergerove zahteve koji se odnose na dokazni materijal o vašoj usaglašenosti sa tim zahtevima.Antikorupcijska i poslovna etika

Wienerberger CBME promoviše integritet i etiku u svim aspektima svojih aktivnosti i očekuje da dobavljač poštuje sve važeće zakone i propise o korupciji, mitu, nedozvoljenoj poslovnoj praksi i iznuđivanju. Pored toga, dobavljač nikada ne sme da  izvrši ili odobri neko nelegalno plaćanje bilo kome i ni pod kojim uslovima.

Osim toga Wienerberger CBME od svojih dobavljača očekuje da će

 • se pridržavati antitrustovskih zakona i ostalih zakona o zabrani nelojalne konkurencije;
 • zaštititi sve poverljive podatke koje je obezbedio Wienerberger CBME i naši pojedini poslovni partneri;
 • poštovati intelektualnu svojinu drugih, uključujući Wienerberger CBME, i
 • se pridržavati propisa međunarodne trgovine.

Sistem upravljanja

Da bi obezbedio i dokazao usaglašenost sa Kodeksom ponašanja dobavljača Wienerberger CBME-a, dobavljač treba da vodi evidenciju o svim značajnim dokumentima i da na zahtev za Wienerberger CBME pripremi propratnu dokumentaciju.

Kako bismo proverili vašu usaglašenost, zadržavamo pravo da nakon prihvatljive prethodne najave, sa ili bez podrške trećih lica, prekontrolišemo i  proverimo vaše poslovanje i postrojenja.

Usaglašenost sa principima sadržanim u  Kodeksu ponašanja dobavljača je kriterijum koji Wienerberger uzima u obzir prilikom postupka odabira dobavljača. Uvek kada se otkrije neusaglašenost, Wienerberger CBME može sa dobavljačem da razradi i sprovede korektivni plan akcije radi poboljšavanja situacije

Odgovornost dobavljača

Ukoliko nastanu bilo kakvi etički ili pravni problemi u vezi sa usaglašenošću koji bi mogli da dovedu do kršenja ovog Kodeksa ponašanja dobavljača, dobavljač je obavezan da ih navede.