Semmelrock upute za ugradnju

Uputstva za ugradnju

UGRADNJA BEHATON BETONSKIH ELEMENATA

 1. Donja podloga (zemljana podloga) u nagibu 2,5-4%, preko zemlje postaviti geotekstil
 2. Donji nosivi sloj (zaštita od smrzavanja)
 3. Gornji nosivi sloj (fina podloga) u nagibu 1-2,5%
 4. Podloga za betonske elemente – ravnajući sloj – drobljena frakcija (4-8mm ili 2-4 mm) U sloju od 3-5 cm
 5. Ivičnjak ili palisade
 6. Površina behatona (Debljina – debljina  betonskih elemenata)

Šta treba da znate pre početka radova?

 

 • Kod behatona koji imaju mešavinu više boja, prilikom postavljanja se moraju uzimati podloge s više različitih paleta.
 • Za nabijanje behatona svakako treba upotrebiti valjak sa zaštitnom gumenom pločom.
 • Ugrađivati samo vizuelno ispitan materijal.
 • Primenjivati kvarcni pesak za popunjavanje fuga (0,3–0,6 ili 0,6–1,3 mm).
 • Površinu pre sabijanja dobro očistiti (sabijati suvu + čistu površinu).

Preporučuje se da temperatura vazduha pre i za vreme izvođenja radova bude minimum 5 °C više dana zaredom. Izvođenje radova sa smrznutim materijalima ili podlogom imaće za rezultat nestabilne površine.

Izvođenje radova:

 • Iskop do dubine smrzavanja, cca 45-60cm i 30 cm šire od gotove planirane površine. Poprečni nagib donje podloge 2-4 % predviđen za adekvatno odvodnjavanje, kod glinovitog tla predvideti i drenažne cevi.
 • Donji nosivi sloj –gruba podloga šljunak 0-22cm, zbija se valjkom na određeni koeficijent u zavisnosti od namene površine. Predvideti nagib od 1-2,5%. Visinu podesiti na +/-2 cm.
 • Ugradnja predviđenog ivičnjaka
 • Nanošenje ravnajuće podloge od tucanika (2-4 mm ili 4-8mm, sloj 3-5 cm) sloj se ravna izmedju postavljenih vodilica ili aluminijumskom letvom- ne zbijati!
 • Postavljanje betonskih elemenata vrši se upotrebom sa vise otvorenih paleta, kako bi se postigla ravnomerna prošaranost boja.
 • Postavljenu površinu neophodno je fugovati kvarcnim peskom granulacije 0,3-1,3 mm ili slične, adekvatnom četkom se pesak umete u fuge, iz vise pravaca dijagonalno u odnosu na liniju fuge.
 • Zbijanje popločane površine vrši se vibro pločom sa zaštitnom gumom po dužini i širini. Nakon toga se još jednom ispune fuge kvarcnim peskom i očisti površina od peska. Kompletnu površinu pomesti ili poprskati vodom da se otkloni sva fina prašina.

Dobro pripremljena podloga sa medjusobno dobro povezanim podlogama i adekvatnom drenažom osnovni je uslov za ispravnu ugradnju i dalja opterećenja te upotrebu popločane površine!

 

Uputstva o postavljanju ploča

PAŽNJA: Pre postavljanja ploča obratiti pažnju na sledeće!

 • Kako bi se postigao harmoničan izgled površina, moraju se uzimati ploče sa više različitih paleta.
 • Ugraditi samo vizualno ispitan materijal.
 • Rezane ploče je nakon rezanja potrebno isprati (uklanjanje cementne prašine).
 • Ploče se nikada ne smiju postavljati bez fuge jer može doći do pucanja ivica. Minimalna širina fuge mora biti min. 3 mm.

Šta treba znati pre početka radova?

 

I. Postavljanje na podlogu od tucanika (samo za pešačke površine)

 • Iskop izvršiti do dubine smrzavanja, min 30 cm šire od buduće popločene površine (dubina smrzavanja u primorskim krajevima iznosi 40-60 cm, u kontinentalnim nizinskim krajevima 80-120 cm, u planinskim krajevima do 140 cm)
 • Obavezno voditi računa o nagibu površine.
 • Materijal za protusmrzavajuću podlogu slojevito naneti i zbiti valjkom.
 • Visinu fine podloge poravnati na ± 2 cm uz predviđene nagibe.
 • Tucanik granulacije 2 – 4 ili 4-8 mm labavo nasipati između postavljenih vodilica i razvući aluminijumskom letvom.
 • Ploče postaviti ručno, a za ravne fuge koristiti špagu.
 • Pridržavati se najmanje širine fuge od 3 mm!
 • Fuge se popunjavaju isključivo kvarcnim peskom granulacije 0.3-0,6 ili 0.6-1.3 mm.

II. Polaganje na betonsku podlogu (podloge za terase i pešačke površine)

 • Fleksibilni lepak se nanosi u sloju debljine 0.5 do 2 cm direktno na očišćenu nosivu podlogu te se polažu ploče.
 • Voditi računa o nagibu površine zbog adekvatnog odvodnjavanja.
 • Širina fuge mora iznositi minimalno 8 mm.
 • Kao ispuna fuga preporuča se fleksibilna fugna masa.

III. Postavljanje na podmetače

 • Ovisno o željenoj širini fuga i ujednačenosti podloge koristiti odgovarajuće podmetače.
 • Pometači se postavljaju na donju betonsku podlogu i tako stvaraju ukrštena mesta kojim se postiče potrebna širina fuge.
 • Ploče moraju čvrsto i pravilno da naležu na podmetače.
 • Ne preporuča se fugovanje niti popunjavanje prostora ispod ploča.
 • Obavezno se proverava postojeća betonska podloga –  da li ima odgovarajući nagib i adekvatno odvodnjavanje.
Semmelrock upute za ugradnju
© Semmelrock